Algemene Voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op de verkoop van alle Van
Roosendaal producten en of diensten door Van Roosendaal BV aan de klant. Het is niet mogelijk, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Roosendaal BV., de AV te wijzigen en/of andere algemene
voorwaarden te laten prevaleren boven de AV. Slechts ingeval van wetswijzigingen en/of
vernietiging / buitenwerkingstelling door de rechter van een of meer bepalingen is Van Roosendaal BV.
gerechtigd die algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

1) Definities
Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat voor de koop van de producten.
Producten: Fysiokussens, accessoires en diensten

2) Totstandkoming van de overeenkomst
De Klant kan via internet bestellingen plaatsen. Een bestelling vindt plaats door in de webshop op de pagina
“Bestellen” de knop bestellen in het laatste veld aan te klikken. Een overeenkomst tussen Van Roosendaal BV.
en de klant komt tot stand na bevestiging van de bestelling door Van Roosendaal BV.
Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze AV.

3) Prijzen
De informatie die op deze site wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en
specificaties van producten. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen
afwijken van de aangeduide producten. Alle Van Roosendaal BV. prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van
de vaststelling gebaseerde omstandigheden. Van Roosendaal BV. behoudt zich het recht voor prijzen te
veranderen, indien de factoren die de prijswijziging veroorzaken, niet voorzien waren en zolang de klant
geen bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen inclusief
belasting, welke van toepassing is op de verkoop van het product.
Verzendkosten zijn overeenkomstig het bedrag op de rekening en dienen door de Klant te worden betaald.

4) Betaling
Betaling van het volledige totaalbedrag (incl. 21% BTW) geschiedt via de beschikbare digitale betaalmogelijkheden.

5) Aflevering
Van Roosendaal BV. zal het product afleveren op het door de Klant aan Van Roosendaal BV. opgegeven adres.
Van Roosendaal BV. streeft ernaar het product op het afgesproken tijdstip af te leveren. Van Roosendaal BV.
sluit iedere aansprakelijkheid voor schade door te late aflevering uit, tenzij te late aflevering te wijten is aan
grove nalatigheid van Van Roosendaal BV.

6) Aanvaarding
De Klant is verplicht het product bij aflevering te inspecteren en eventuele gebreken binnen veertien dagen na
aflevering van het product schriftelijk aan Van Roosendaal BV. te melden.

Indien de Klant, om wat voor reden dan ook, niet tevreden is met het aan hem afgeleverde product is hij
gerechtigd om binnen veertien werkdagen ná de afleveringsdatum het betreffende product op zijn kosten aan Van
Roosendaal BV. terug te zenden. Ingeval van terugzending betaalt Van Roosendaal BV. aan de Klant de
koopprijs, indien reeds voldaan, van het product terug. Van Roosendaal BV. zal verder op geen enkele wijze
aansprakelijk zijn voor enige kosten die de Klant heeft gemaakt of nog zal maken. Indien de Klant het product
behoudt, geeft hij daarmee te kennen dat hij dit volledig en onherroepelijk aanvaardt.

Indien de Klant het product terug stuurt, zal hij, buiten de terugzendingkosten en de eventuele kosten van
nieuwe verpakking, gehouden zijn tot betaling van het teruggezonden product indien Van Roosendaal BV. het
product in beschadigde staat of in een niet originele verpakking terug ontvangt. Van Roosendaal BV. zal het
terug ontvangen product zo spoedig mogelijk inspecteren. Indien het product beschadigd is, zal Van
Roosendaal BV. de laagste van de volgende bedragen in rekening brengen: – de herstelkosten, dan wel – de
koopprijs van het betreffende product.

Het product is geheel voor risico van de Klant vanaf het moment dat het op het overeengekomen
afleveringsadres is afgeleverd.

7) Eigendom voorbehoud
De eigendom van het product wordt, niet tegenstaande de feitelijke aflevering. pas overgedragen nadat de
klant al hetgeen hij terzake enige overeenkomst met Van Roosendaal BV. verschuldigd is of zal worden
volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventueel ingevolge deze Voorwaarden of de
overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten alsmede eventuele terzake van het
product verricht of te verrichten werkzaamheden.

8) Aansprakelijkheid
Van Roosendaal BV. is – behoudens grove nalatigheid van haarzelf of van haar leidinggevend personeel – niet
aansprakelijk voor enige schade die de Klant of een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet
behoorlijk functioneren van het product, voor schade ten gevolge van enig advies van Van Roosendaal BV.
ten aanzien van dat product, alsmede voor schade ten gevolge van niet tijdige, onjuiste of onvolledige
levering van het betreffende product of diensten.

Van Roosendaal BV. is voorts – behoudens grove nalatigheid van haarzelf of van haar leidinggevend personeel
– nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade, ook
niet van derden.

Voor enige andere schade dan die bedoeld in het vorig lid, alsmede in het geval rechtens zou worden
vastgesteld dat Van Roosendaal BV. ondanks het bepaalde in het vorige lid voor enige aldaar bedoelde schade
aansprakelijk is, geldt dat Van Roosendaal BV. aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat zij aan haar
verzekeraar in rekening kan brengen, of, in het geval geen verzekering oor de betreffende schade dekking
verleent, tot de betreffende koopprijs.

Behoudens in geval van grove nalatigheid aan de zijde van Van Roosendaal BV. , zal de Klant Van Roosendaal
BV. vrijwaren voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, terzake van vergoeding van schade,
kosten of interesten, verband houdende met het product, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van het
product. Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Van
Roosendaal BV. voor verborgen gebreken en productaansprakelijkheid.

Ingeval Van Roosendaal BV. door de Klant zal worden betrokken bij enige gerechtelijke procedure, zal de Klant
in ieder geval de buitengerechtelijke kosten van Van Roosendaal BV. dragen.

9) Overmacht
Indien Van Roosendaal BV. door overmacht aan haar verplichtingen jegens de Klant niet kan voldoen, worden
de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Onder overmacht wordt ook gerekend:
stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie van de toeleveranciers en/of bij
eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het
ontbreken van overheidswege te verkrijgen vergunningen.

Indien de overmachttoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden zonder recht
op enige (schade)vergoeding.

10) Toepasselijk recht en jurisdictie
Op deze algemene verkoopvoorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten en geschillen die daaruit mochten
ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.